tel. +48 884 695 259
znajdź nas
pobierz katalog

Lustra magazynowe, lustra drogowe, wiaty rowerowe, słupki drogowe, odbojnice przemysłowe.

Regulaminy

 

REGULAMIN ZAKUPÓW
WWW.BARIERY-MIEJSKIE.PL

 

SPIS TREŚCI
1.DEFINICJE
2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA
4.DOSTAWA
5.CENA I PŁATNOŚCI
6.FORMULARZ KONTAKTOWY, ORAZ KONTAKT Z DORADCĄ
7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.DEFINICJE

 

 

 

1.    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bariery-miejskie.pl.
2.    Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady dokonywania zakupów poprzez Serwis, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
3.    Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
4.    Sprzedający- podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu oraz świadczenie Usług: Bartosz Sikora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowo-Projektowe Bartosz Sikora, ul. Jerzmanowska 17g/2, 54-530 Wrocław, NIP: 9241865781, REGON: 081226942, wpisany do CEiDG.
5.    Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument.
6.    Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
7.    Umowa – zawierana pomiędzy Stronami umowa, której integralną częścią jest Regulamin.
8.    Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
9.    Usługi – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, formularz kontaktowy oraz kontakt z doradcą.
10.    Towary – towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu. Katalog Towarów zamieszczony jest na stronach Serwisu.
11.    Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Serwis plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://bariery-miejskie.pl/pliki-cookies
12.    Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Prywatności.

 

 

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

§ 1

1.    Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn zm.).
2.    Regulamin określa w szczególności:
a)    rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
b)    warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
c)    warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
d)    tryb postępowania reklamacyjnego;

§ 2

1.    Aby korzystać z Usług Kupujący musi zaakceptować Regulamin.
2.    Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
3.    Umowa zawierana jest w języku polskim.
4.    Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

1.    W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług zalecane jest używanie podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari bądź inną. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci Internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Sprzedający zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
2.    Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Serwisu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane za pośrednictwem Serwisu Towary mogą zostać zakupione przez Użytkowników z każdego państwa członkowskiego UE.
3.    Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu Serwisu, zależnych od przynależności państwowej Użytkownika z Unii Europejskiej. Użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu Serwisu tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu Użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu Serwisu.

§ 4

1.    Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
2.    Informacje zawarte w Serwisie, w szczególności zaś opisy Towarów oraz ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.    Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
4.    Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
5.    Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:
•    telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 884-695-259;
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bariery-miejskie.pl oraz sklep@bariery-miejskie.pl;
•    pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego.

 

 

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

 

 

§ 6

1.    Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@bariery-miejskie.pl.
2.    W zamówieniu Kupujący powinien podać następujące dane: ilość oraz nr katalogowe zamawianych Towarów, dane do faktury, adres dostawy oraz nr telefonu osoby kontaktowej.
3.    Sprzedający zaleca Kupującym skorzystanie z zamieszczonych w Serwisie wzorów formularzy zamówień, dostępnych do pobrania w formacie PDF oraz DOC (https://bariery-miejskie.pl/jak-zlozyc-zamowienie).
4.    Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
5.    Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest to moment zawarcia Umowy.
6.    Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
7.    W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 2, Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o ich korektę, podając dane właściwe.
8.    Zamówienia można składać również drogą telefoniczną pod numerem: + 48 884-695-259 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej).

 

 

4.DOSTAWA

 

 

§ 7

1.    Dostawa realizowana jest na terenie Polski. Sprzedający nie oferuje dostawy do krajów zagranicznych. Użytkownicy zagraniczni mają możliwość zamówienia i odebrania Towarów na terenie Polski.
2.    Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje według kolejności wpływu. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
3.    Standardowy czas realizacji zamówienia Towarów, które są dostępne w magazynie Sprzedającego, wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku braku Towarów w magazynie Sprzedającego, standardowy czas realizacji zamówienia wydłuża się do 7-14 dni.
4.    Zamówienie odbierane osobiście przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towarów zostanie ustalony z Kupującym indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedającego poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Kupującego.
5.    Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Sprzedający realizuje w następnym dniu roboczym.
6.    Wydane dostawcy Towary są zapakowane w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
7.    W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia bądź zmiany sposobu doręczenia.
8.    W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie 2, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie 2 lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.
9.    W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę.
10.    Ustępy 2 i 3 powyżej nie mają zastosowania, gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
11.    Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 8

1.    Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.
2.    Zaleca się by Kupujący będący Konsumentem skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 

 

5.CENA I PŁATNOŚCI

 

 

§ 9

1.    Ceny Towarów podane są na stronach Serwisu.
2.    Ceny Towarów podane na stronach Serwisu nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Ceny Towarów nie zawierają również kosztów przesyłki.
3.    Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen Towarów, ze względu na przynależność państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej.
4.    Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
5.    Sprzedający akceptuje płatność w polskich złotych oraz w EURO.
6.    Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon lub fakturę.

UWAGA:Z uwagi na niestabilność rynku oraz codzienne zmiany kosztów stali podane ceny na stronie mają charakter orientacyjny. Prosimy o konsultację aktualnej ceny elementów. Część proponowanego asortymentu z codziennie korygowanymi cenami odnajdziecie Pastwo również na stronie internetowej sklepu dla-przemyslu.pl

 

§ 10

Kupujący ma możliwość wyboru jednej z poniższych form płatności:
a)    za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze Towarów doręczycielowi;
b)    przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr 76 1090 2558 0000 0001 4242 6198 (faktura proforma lub z odroczonym terminem płatności);
c)    gotówką (odbiór osobisty);

 

 

6.FORMULARZ KONTAKTOWY ORAZ KONTAKT Z DORADCĄ

 

 

§ 11

1.    Bezpłatna usługa formularza kontaktowego świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.    Sprzedający udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z formularza kontaktowego, który zamieszczony jest w Serwisie (zakładka „zapytanie ofertowe”).
3.    Za pomocą formularza kontaktowego Kupujący ma możliwość zadania Sprzedającemu pytań dotyczących Towarów, procedury ich zamawiania, sposobów dostawy oraz płatności.
4.    W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik musi podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. Użytkownik może opcjonalnie podać swój adres e-mail.
5.    Użytkownik podaje w formularzu temat swojego zapytania oraz jego treść.
6.    Zapytanie zostaje przesłane Sprzedającemu po podaniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych oraz kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie”.
7.    Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona Użytkownikowi telefonicznie bądź na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 12

1.    Bezpłatna usługa kontaktu z doradcą świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.    Sprzedający udostępnia Użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego z pracownikiem Sprzedającego, który odpowie na pytania Użytkownika dotyczące Towarów, procedury ich zamawiania, sposobów dostawy oraz płatności. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik musi podać w formularzu swój numer telefonu.
3.    Po podaniu przez Użytkownika numeru telefonu oraz kliknięciu przycisku „zamawiam rozmowę” podany przez Użytkownika numer telefonu zostaje automatycznie przekazany Sprzedającemu. Następnie pracownik Sprzedającego skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem.

 

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

 

§ 13

1.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn zm.)

§ 14

1.    Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
a)    żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
b)    żądać wymiany Towaru na nowy;
c)    żądać obniżenia ceny;
d)    odstąpić od Umowy;
2.    Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
3.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4.    W wypadku powtórnej wymiany, lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
5.    W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
6.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.    Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 15

1.    Zaleca się, aby reklamacje dotyczące Usług były składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane w inny sposób, m.in. poprzez pocztę elektroniczną, oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 5.
2.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), bądź też w formie e-maila.
3.    W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Jeżeli Kupującym jest Konsument, termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

§ 16

1.    Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot niepowiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
2.    Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3.    Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4.    Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a)    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b)    zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c)    zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5.    Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

§ 17

Ryzyko utraty, lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 18

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn zm.).

§ 19

1.    Towary objęte są gwarancją producenta.
2.    Zasady realizacji gwarancji zamieszczone są w Serwisie pod adresem https://bariery-miejskie.pl/gwarancje.
3.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

§ 20

1.    Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
2.    Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3.    Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży, w tym koszty usunięcia stwierdzonych wad (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
4.    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Kupujący będący Konsumentem powinien poinformować Sprzedającego o odstąpieniu. Zalecane jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Następnie Kupujący będący Konsumentem powinien bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, na własny koszt odesłać Towar Sprzedającemu.
5.    Kupujący będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
6.    W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego. Sprzedający może powstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania zwracanego Towaru bądź też do momentu otrzymania potwierdzenia jej odesłania.
7.    Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.    Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

 

 

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

§ 21

Przepisy § 22, § 23, § 24 oraz § 25 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami. Domniemywa się, iż Kupujący korzysta z Usług jako przedsiębiorca, jeśli podczas korzystania z nich podał dane rejestrowe firmy, w szczególności zaś gdy poprosił o wystawienie na jego rzecz faktury VAT i jako dane jej odbiorcy podał dane rejestrowe firmy.

§ 22

Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Kupującego niebędącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Kupującemu niebędącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 23

Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 24

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 25

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi, którzy nie są Konsumentami, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

 

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§ 26

1.    Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
2.    Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia Towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
3.    Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
4.    Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
5.    Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
6.    Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.
7.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 27

1.    Serwis posługuje się plikami Cookies.
2.    Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
3.    Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

 

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 28

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2.    Serwis zawiera treści należące do Sprzedającego oraz treści, do których używania uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 29

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
2.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
3.    Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą Umów zawartych przed publikacją zmian. Do umów zawartych przed zmianami stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia ich zawarcia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2024 BARIERY-MIEJSKIE.PLProjekt:Wykonanie:
Kontakt
z doradcą
X

Czy chcesz aby nasz doradca skontaktował się z Tobą?

Konsultant
CAPTCHA
Zabezpieczenie przed automatycznym wysyłaniem spamu.
Image CAPTCHA
Wprowadź widoczne znaki.